Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: ANIMALE

l Prezent;
! animalelor sugerează,de obicei, o latură a personalitățiinoastie pe >
: are nu o putem percepepe deplin decât la un nivel instinc-tiv. Când in vis apar animale, aces-tea reproirită, de obicei, un aspectal peisonabtății care nu poate fiînțeles pe deplin decât la nivel in-stinctiv,Visul iu «are mâncăm carneannni amirud se poate referi la de-monii noștri interiori care pot fi.înfrânți doar atunci, când îi vomasimila într-o manieră constructi-va. In cu-dioțele păgâne, se credeacă fieo-.ix Tnță umană poartă în eaunele • abuți specifice animalelor,sttpetiii.iîr — în anumite aspecte —totrtpotc.iiktntiilui uman comun.Vh.il in uw îtivtftâjtn vi tic «<
fttgjrro din calea aninublot o,îttc<
ir and : » ttdx mi batt^'
i, ,>
gind pur și simplu din calea lor, es-te reprezentativ pentru lupta noas-tră cu propriile instincte animalice.Nu suntem siguri dacă acționăm,cum ar trebui. Asemenea, instinctese pot dovedi amenințătoare și vă-tămătoare pentru unele aspecte aleexistenței noastre. Animale ca puțiAceastă imagine simbolizează însu-șirile materne și, prin urmare, ideeade mamă.Animal tânăr răiiit E posibil să. în-tâmpinăm dificultăți în procesul, dematurizare sau în situațiile pe careni le impune viața.Pui de animale Intrăm în legăturăcu latura copilăroasă a personalită-ții noastre.Animale care ne vin în ajutorSubconștientul nostru dă naște-re anumitor reprezentări cate neajută să depășim diverse situații.Imaginile care înfățișează animalereprezintă o modalitate simplă princare putem accepta această mânăde ajutor, .animale dăunătoarePrezența acestor animale poale de-nota că asistăm neputincioși la osituație pe cate o considerăm inuti-lă sau care ne-a invadat spațiul per-sonal. Animale diforme Ne dămseama că unele dintre impulsurilenoastre sunt jignitoare sau scan-daloase. Animale sacre, miracu-loase, înțelepte sau animale cucaracteristici umane Animalele nuau conștientizat încă puterea carele-a dat naștere, sau. se întorc îm-potriva ei, prin urmare, dau dovadăde o judecată simplă șt neprihănită.Este foarte important să acordămatenție acestui aspect al vieții ani-male din. basme șt vise, căci trebuiesă fim în legătură cu această laturăa noastră. Animale funeste Oriceamenințare venită din partea unoranimale indică temerile șt îndoie-lile pe care cel care visează le areasupra capacității proptii de a facefață frământărilor din subconștien-tul său.Animale compozite Visele în careîși fac apariția astfel de animale potsugera o oarecare confuzie în privin-ța însușirilor pe care le considerămnecesare. Diversele calități ale diferi-telor animale din care sunt alcătuitetrebuie asimilate și armonizate. Deasemenea, o astfel de imagine poateindica prezența, a două posibilitățide dezvoltare personală în interiorulunei singure persoane.Animale preistorice Sunt repre-zentări ale unei experiențe dureroa-se din trecut sau din copilărie, catepoate crea dificultăți în prezent.Aiiiimalc rănite Simbolizează su-ferințe de naturi, emoțională sauspirituală. Animale sălbatice Deobicei, imaginile care înfățișeazăanimale sălbatice denotă prezențaunui pericol, a unor sentimente saupersoane periculoase. Semnifică oforță, distructivă izvorâtă din sub-conștient, care amenință siguranțaindividului. Un astfel de vis poatereprezenta o modalitate de a neînțelege anxietățile. Prin domesti-cirea unor animale sălbatice neacceptăm latura, sălbatică.Animale domesticite (îmblân-zite) Atunci, când în vis ni se înfă-țișează animale domesticite, sem-nificația lor se referă la acele părțidin noi înșine despre care știm cătrebuie să le acceptăm și cu existen-ța, cărora trebuie să ne împăcăm,în noi sălășluiesc pasiuni pe care leexprimăm în mod controlat, deșiexistă sugestia că acestea nu au fostniciodată foarte puternice. Părțilecorpului animalelor (ochii, guta,membrele etc.) Simbolistică simi-lară cefei a părților corpului uman{vezi și Corp mutau). Dacă celepatru picioare ale animalului seremarcă în vis în mod deosebit,posibil în contrast cu un animal,cu trei picioare, imaginea denotăo personalitate completă, cu toatevest p m u funcții ale intelectuluiIHiiftis dezvoltate.ir^o>
h<
rmâri în/din animale Me-uit.mi.va celui care visează sau a.rite ,.v<
soanc în animale și vice-vcî'
h! 1 ridică potențialul pentrusiliimf.ee, ascuns în subconștientuln.vjiuci dintre noi.Uciciffca unui animal poate clis-ît utte energia născută din instincte.lmbl-.tr.."
tea sau. tnhimarea unui•mitmu -.tgerează eforturile pe carei;
Mec,,'
pentru a ne controla, in-și"
"
, te. și, dacă se poate, pentru aV v-je 11 ■ '
-a într-o direcție producti-vi >
;
.<
'
• -sitoare.2 v ;
t o simțim nevoia să ne înțe-lege! ■ numite impulsuri niani-n.-i,-. V nivel psihologic, în viseleno '
mj-. .și vor face apariția animale»v » '
uchipeazâ exact acele as-. ■ - t calități care. ne preocupă..uc-u, .i .unt:ArM • «e simboliza pornirile releile urâte sau pur și simplu.•«* \y,\ tatea noastră de a face față.»*.• •, nații „spinoase"
.iiîie;
<
,â '
.ntrucât trăiește în mediul4vv.it. acest mamifer uriaș estet«tu « renașterea, cu capacita-c..i .'
.Vii umane de a se întoarced-r.tBsib-.c Berbecul este simbolul vi-ril'
tăi., vi puterii masculine și, prin.i«wtii are aceleași trăsături ca-racteristice semnului zodiacal ce-ipoartă nntnele.Bon Simbolizează răbdarea și capa-citatea de sacrificiu.Broască Simbolizează o perioadă,sau un proces de transformare princare trecem, broasca metamorfo-zându-se dintr-un mormoloc șiadaptându-se vieții pe uscat. O altăinterpretare se referă la transforma-rea, pe care o suferă un lucru sau osituație care ne stârnește repulsieși care, dintr-odată, capătă valoare(de exemplu, transformarea brosco-iului în prinț). Vezi și șarpe, căcitoate reptilele comportă aceeașisimbolistică.Broască râioasă. Prezența uneibroaște tăioase în vis este asociatăacelor aspecte ale existenței sau alepropriului comportament pe carele găsim respingătoare. și totuși,această hidoșenie reprezintă sursadin care izvorăște forța metamor-fozei. Dacă o broască râioasă estereprezentată alături de un vultur,imaginea denotă diferența existen-tă între valorile lumești șt cele spi-rituale.Cal în. vise, prezența calului poatesimboliza energia, de care dispunem.Un cal alb denotă conștientizareapropriei laturi spirituale;
calul bmnreprezintă latura mai pragmatică șimai realistă a propriei personalității,în vreme ce un cal negru ne ducecu gândul la latura noastră pasi-onală. Imaginea calului șatg esteasociată morții, iar cea a unui calînaripat este pusă în legătură cuputerea sufletului de a transcedeplanul terestru. Dacă în vis calul neapare prăbușiiidu-se sau murind.există o diminuare drastică a forțeidinamice care ne poartă înainte. Deasemenea, ni se dezvăluie că exis-tența noastră este supusă unei pre-siuni prea mari din exterior. Calulînhămat Ia o cărați sugerează că nestrăduim, prea mult să atingem nișteobiective în întregime tttilitariste.Im visul urnit bărbat, prezențaunei iepe denotă Anima, imagi-nea feminină sau principiul femi-nității (vezi și Arhetipuri), Cândo femeie este lovită de un cal învii, este posibil ca imaginea să fa-că referire la Animus sau ia relația,cu un bărbat. Calul cate dărâmatoate ușile și doboară tot ce-i stăin cale reprezintă. Umbra colectivă(vezi și Introducere), adică acelelaturi ale personalității pe care ceimai mulți dintre noi încearcă săși le reprime. Un cal văzut o. ananimal de povară simbolizează deobicei imaginea Zeiței Mamă {veziși Introducere) sau arhetipul ma-mei (vezi și Arhetipuri), în vremu-rile moderne, reprezentările oniriceau înlocuit imaginea calului cu ceaa mașinii, cu o simbolistică rela-tiv asemănătoare (vezi și secțiunileMafium și Călătorie),Cameleon Visătorul recunoaștefie în propria, persoană, fie în ceiapropiați, abilitatea de a se adaptași a-și schimba comportamentul înfuncție de atmosfera din jurul său.Cangur Această prezență destul deexotică denotă de obicei ideea dematernitate și tărie.Capră Visele în care apare o caprărelevă prezența energiei creatoare șia vitalității masculine. Poate sem-nifica, și. latura întunecată a naturiiumane, promiscuitatea șt sexualita-tea. Visul în care apărem călare peo capră denotă eforturile pe carele facem încercând să ne împăcămcu laturile întunecate ale perso-nalității noastre. Capra mai poatereprezenta Diavolul sau Satana.Desemnează, de asemenea, semnulzodiacal al Capricornului.Căprioară/Ren Cirezile de căpri-oare și reni respectă o structuraierarhică foarte exactă, Printr-unasemenea vis, ne recunoaștem și neacceptăm locul pe care îl ocupămîn univers. Căprioara este simbolulmândriei sau al. nobleței.Câine (vezi și articolul mH'
i-dual), imaginea, poate reproent.to persoană apropiată, un pruucncredincios șt de nădejde, o pre-zență protectoare sau, într-un sensnegativ, o persoană de care nu re-ușim să ne descotorosirii și care necreează necazuri. Un câine pe ca-re l-am avut cândva sau pe care11 recunoaștem dintr-o anumităperioadă a vieții noastre. Un ast-fel de vis sugerează prezența unoramintiri asociate acelei perioade detimp care intră în legătură cu anu-mite aspecte ale comportamentuluinosttu din prezent. O femeie ca-re vânează însoțită de un câine.Stabilim astfel o legături cu unuldintre arhetipurile feminine, cel alAmazoanei (vezi și Arhetipuri).Un câine care păzește poarta unuicimitir. în vise, această imagine es-te asociată paznicului Porții, pre-cum și făpturilor care trebuie ucisesau îmblânzite ca parre a unei cere-monii de intrare în lumea cealaltă.Cârtiță Cârtița este asociată deobicei forțelor întunericului, darde multe ori poate semnifica șiîncăpățânarea, oarbă și hotărârea,care ii permit celui care o viseazăsă reușească în ceea ce își propune.Creaturi pe jumătate animal, pejumătate om începem să ne accep-tăm și să ne umanizăm instincteleanimale.Elefant Prezența unui elefant sem-nifică recunoașterea unor calitățiprecum răbdarea, memoria prodi-gioasă, puterea și fidelitatea. într-oaccepțiune mai ezoterică, elefantulîntruchipează înțelepciunea radi-antă și incandescentă.Focă Visul în care ne apare o fo-că sugerează că suntem în armoniedeplină cu mediul în care trăim.Hienă în general, hiena, semnificăinstabilitatea, caracterul impur șiprefăcătoria.Iepure alb Ne poate arăta caleaspre lumea spirituală interioară și,prin urmare, poate servi drept că-lăuză. Iepure de casă Prezența ie-purelui de casă poate avea douăsemificații. Legătura evidentă cuideea de fertilitate se poate dovediimportantă, dar o altă posibilitateeste amplificarea, laturii mai înșe-lătoare a personalității noastre.Iepure de câmp Acest animalscoate în evidență prezența unortrăsături precum intuiția, cunoaș-terea spirituală și capacitatea de arealiza adevărate „salturi"
intuiti-ve. Din teamă sau ignoranță, intu-iția poate fi pervertită în nebunie.Din cauza asocierii sale cu imagi-nea lunii, iepurele de câmp poalesemnifica, liitr-ttn sens negativ,latura feminină, reprezentată dePreoteasă sau. de Vrăjitoare, sau la-tura masculină, sub înfățișareaPreotului sau a Vrăjitotului {vezi șiArhetipuri).Inorog Acest animal magic sim-bolizează puritatea. Conform tra-diției, numai fecioarele puteausă-i perceapă prezența. Semnificărenașterea inocenței de cate. avemnevoie pentru a ne înțelege maibine și, adesea, sugerează că laturanoastră egoistă se află sub control.Jaguar însușirile principale ale ja-guarului sunt viteza și echilibrul.Imaginea lui simbolizează balanțaputerii dintre forțele binelui și celeale răului.Leopard Acest animal întruchi-pează cruzimea și agresivitatea,fiind asociat de obicei căilor lătu-ralnice pe care se manifestă energii-le canalizate în direcții greșite.Leu. Leul este simbolul măreției,puterii și curajului. De asemenea,poate reprezenta, eul și pasiunileasociate acestuia. Dacă visăm căne luptăm, cu un leu. se întreve-de posibilitatea unei reușite, atâtavreme cât leul nu ne învinge saunu este ucis. Un leu care mănâncăoameni relevă un aspect al perso-nalității care a scăpat de sub con-trol, amenințându-ne atât pe noi,cât și mediul nostru înconjurător.Imaginea unui leu întins lângă unmiel indică fie o comuniune, fieexistența unei compatibilități întreelemente de natură opusă;
instinc-tul și intelectul mână în mână.Li»ș Visele în care sunt prezenți lupine pot dezvălui că suntem amenin-țați de alte persoane, care acționea-ză fie singure, fie în „haită"
. Putemexperimenta reprezentări pline desadism șt de cruzime, fără însă a neasuma responsabilitatea pentru ele.Lupoaică Este imaginea femeii ne-rușinate, dar și a celei ce se îngrijeș-te de orfani șt de tinerii respinși defamilie sau de societate..Maimuță Imaginea maimuței des-crie latura infantilă, copilărească șiînfrânată a personalității noastre.De asemenea, maimuța, mai poatesimboliza zburdălnicia, obrăzniciași curiozitatea. In vreme ce acesteasunt privite de obicei ca porniriregresive, curiozitatea vie mențineo bună dispoziție mai mult decâtnecesată.Miel Reprezintă latura inocentă anaturii umane. Se spune chiar căforțele răului nu pot rezista în fațaunei asemenea inocențe.Monstru/Balaur Sentimentulde teamă covârșitoare, izvorât deobicei din noi înșine mai degrabădecât din circumstanțe exteriotw.poate lua adesea. în vise forma unoimonștri sau balauri. Prin imagineaunui monstru devorator este p-.si--bil să conștientizăm că în cele uinurmă vom fi cu toții absotbițî deneant. Dacă învingem monstrul,vom. reuși să ne stăpânim propriateamă de moarte și să canalizămenergia obținută în folosul propriu.Când -visata că smulgem inimasau un alt organ vital al monstru-lui, această imagine sugerează luptaîmpotriva forțelor răului.Năpârcă :i și șarpe) Acest sim-b'
d u:ii>
vi v 1 poate avea atât valen-r>
. renmm , cât și masculine. Poateoemmt'
n, noartea, distrugerea sauchiar *'
uț,: de dincolo și reînnoi-rea. Reprezintă latura instinctivăsi energiile potențiale. Când for-ța au.>
tei '
..nuri instinctive este pedeplin <
r.\ leasă și canalizată, vom.reuși sa tu icceptăm propria sexua-'
iutc și eu lealitate și să ne folosimenergiile ^coerioare din ce în cemai accCiib.se. în visul unui băr-bat, năpârca își poate face aparițiadacă cei în cauză nu a reușit să îșiînțeieagi latura feminină sau intu-iți'
â sau dacă are dubii în legăturăcu propria-i masculinitate. în vi-sul unei femei, imaginea șarpeluipoate sugera teama pe care aceastao inccaic.ă în legătură cu sexul sau,uneoti. puterea sa de seducție asu-pra ceiottalii. Din pricina asocieriicu grâditi;
Edenului, șarpele a de-venit atât simbolul duplicității șial înșelăciunii, cât și al ispitei și alfructului interzis.Nevăstuică Tradițional, nevăstuicărelevă acea latură a personalitățiinoastre mai înclinată spre necinsteși spre fapte rele.Oaie Acest animal este cunoscutpentru instinctul său de turmă, iaraceasta este șt interpretarea pe careo întâlnim de cele mai multe ori.Sentimentul de neajutorate carene copleșește atunci când suferimun dezechilibru este tot o trăsăturăspecifică oii, la fel ca și lipsa inteli-genței. Imaginile referitoare la „oa-ia bună"
, temătoare de Dumnezeu,și k cea pasivă, și prostuță pot aveași ele relevanța lot în contextul ge-neral al visului. A v • ■ o v turtisau oi și capre semnifică manifes-tarea conflictului dintre bine și rău.Pisică Visele în care ni se înfățișea-ză pistei subliniază legătura cu latu-ra, senzuală a ființei umane, asociatăde obicei prezenței feminine. Zeițeprecum Bast, protectoarea egiptea-nă a felinelor, sunt reprezentate deobicei ca având o natură duală, unamalefică și una protectoare, astfelîncât imaginea pisicii sugereazăde obicei latura capricioasă a na-turii feminine. înfățișarea femeiielegante și puternice, dar plină desine, poate fi, la rândul ei, asociatăimaginii unei feline.Porc sau mistreț în credințeleoccidentale, porcul simbolizeazăignoranța, prostia, egoismul și lăco-mia. Latura mai bună a personali-tății noastre începe cel mai proba-bil să recunoască existența acestorînsușiri mai puțin atrăgătoare. Fărăo asemenea conștientizare, nu poa-te fi vorba să reușim să ne schim-băm sau să ne stăpânim aceastălatură. Un vis în cate apar porci șibijuterii denotă un conflict întreimpulsurile primare și valorile spi-rituale. Poate sugera, de asemenea,eșecul nostru de a prețui valorilespirituale. Purcelușii pot repre-zenta fertilitatea, deși uneori fărăvreun rezultat, de vreme ce ima-ginea scroafei este asociată Mameidistructive {vezi ți Arhetipuri).Mistrețul reprezintă principiulmasculin arhetipal șt, prin urmare,în visul unei femei, el poate fi aso-ciat unui Animus negativ (vezi fiIntroducere) încercăm să evitămo situație sau o problemă cate ar fiputut fi abordată și înfruntată cumai mult curaj.Reptile și animale cu sânge receLatura feroce, inumană a instinc-telor noastre este de multe ori re-prezentată prin imaginea reptilelorsau a animalelor cu sânge rece. Deobicei, ele sunt considerate prezen-țe distructive și stranii.Reptile Visele în cate apar reptilene dezvăluie faptul că avem de-aface cu cele mai abjecte și înfrico-șătoare aspecte ale personalitățiinoastre. Poate că nu mai reușimsă le controlăm și, drept urmare,ne macină spiritul. Ne temem demoarte, dar trebuie să trecem prin-tt-un proces ai schimbării pentrua putea renaște.șacal Prezența șacalului este asoci-ată cu imaginea cimititului și, prinurmare, cu moattea. Animal carese hrănește cu leșuri, șacalul estecunoscut pentttt rolul său sanitar.Din perspectivă ezoterică, șacaluleste cel care veghează asupra călă-toriei finale, ghidând sufletele înpasajul lor spre lumină.șarpe (vezi și Năpârcă) Viseledespre șerpi, ca. și cele despre nă-pârci, își fac apariția atunci cândîncercăm să ne înfruntăm șineleinstinctiv. în mod inevitabil, acestlucru este direct legat de conști-entizarea și canalizarea energiilorpână atunci reprimate și negate, se-xualitatea reprezentând nevoia ceamai primară. șarpele încolăcit înjurul trapului sau a unuia dintremembre indică existența unei for-me de dependență, posibil chiar orobie a patimilor, lin șarpe sau unvierme care iese prin gtira unuileș semnifică uneori actul sexual însine, dar se poate referi șt la con-trolul pe care îl avem asupra pro-priului libido. Imaginea șarpeluicare se strecoară prin iarbă suge-rează lipsa de loialitate, înșelătoriași răutatea. șarpele care îfi în-ghite coada reprezintă una dintrecele mai vechi imagini din istoriaomenirii și semnifică desăvârșirea șiuniunea dintre spirit și fizic (vezi șiFiguri geometrice, Cercul). A fi.înghițit de un șarpe dezvăluie ne-voia și posibilitatea unei întoarcerila sursă și a pierderii noțiunilor despațiu și timp (vezi și (A) Mânca).întrucât șerpii reprezintă o for-mă de viață atât de detestabilă, înunele cazuri fiind deosebit de veni-noși, sunt asociați cu moartea și cutoate acele lucruri de care se temeființa umană. șarpele încolăcit înjurul unui baston sau toiag (vezi;
i Caduceul simbolizează energiileictivate inconștient atunci când nereconciliem acele laturi ale perso-nalității noastre aflate în opoziție șicare asigură vindecarea, renaștereasi reînnoirea, reprezentate universalprin imaginea a doi șerpi încolăcițiin jurul unui băț sau toiag. .Esteo reprezentare simbolică a struc-turii de bază. a ADN-ului, celulenumite „cărămizile fundamenta-le ale vieții"
. Culorile în care nepoate apărea șarpele în vis ne potfurniza informații suplimentareasupra semnificației visului (vezi șiCulori .șoarece (vezi și Animale dăună-toare) Această imagine ne dezvă-luie propria noastră timiditate, oînsușire specifică șoarecelui, atâtatimp cât este știut că ea. izvorăștedin impetuozitate și neînțelegere.șobolan (vezi și Animale daună ■toare) Imaginea acestei rozătoaresemnifică latura noastră bolnăvi-cioasă, șt prefăcută. Poate sugera șiun lucru sau o situație anume care,într-un fel sau altul, stârnește re-pulsie. Se poate să ne confruntămcu o lipsă de loialitate din parteaunui coleg sau a unui prieten.șopârlă (vezi și Reptile) Prezențaunei șopârle în vis simbolizeazăacțiunile instinctive sau. gândireacanalizată într-o singută direcție.Taur De obicei, prezența tauruluirelevă natura negativă a. comporta-mentului nostru, care ascunde uncaracter distrugător, teamă sau fu-rie. Cu toate acestea, într-o accepți-une pozitivă, taurul este asociat cupasiunea sexuala sau cu energia cre-ativă. Uciderea unui taur sugerea-ză inițierea tntr-o lume a bărbațilormaturi, care știu să iși stăpâneascăinstinctele, dar și imaginea asociatăsemitului zodiacal al Taurului.Tigru Simbolizează regalitatea,demnitatea și puterea și se poatemanifesta atât constructiv, cât șidistructiv.Ursul Mama (vezi și Familie/ apa-re în vise sub nenumărate forme,iar ursul este una dintre ele. Ima-ginea transmisă poate fi cea a uneimame posesive și devoratoare saua unei figuri materne iubitoare șigrijulie. Dacă ne dăm seama că ur-sul «lin vis este im mascul, atunciimaginea poate aparține unei per-soane autoritare sau poate chiarfigurii paterne.Vaca Eternul feminin, mai cuseamă imaginea mamei (vezi, șiFamilie) sau figura maternă (veziși Arhetipurile) sunt adesea tepre-zentate prin imaginea vacii. Acestlucru se datorează, în parte, fap-tului că vaca ne furnizează lapte șihrană.Vârcolac Urzi ți Animale funestei.Vertebrate Membrii acestei clasene oferă de obicei o cale de a înțele-ge însușirile asociate cu respectivulanimal. Ordinele inferioare de ver-tebrate semnifică subconștientul,în vreme ce ordinele superioare,emoțiile.Veveriță Reprezintă aspectul, pre-văzător al personalității noastre.Vidra este echipată pentru a-și du-ce existența. în mediul subacvaticales de ea pentru a-și asigura hranadin acel mediu, însușiri pe care celcare o visează trebuie să șt le valo-rifice.Vulpe Imaginea vulpii este asociatăcu ipocrizia, șiretenia și viclenia.Zebră Simbolistica acestui animaleste aceeași cu cea conferită imagi-nii calului, însă poartă un sens inplus față de acesta, și anume pe celal punerii în echilibru a aspectelornegative și a celor pozitive într-omanieră foarte dinamică.3 înțelegând felul în care ni se rele-vă animalele și simbolistica lor. pu-tem aborda viața într-un mod maifiresc și mai simplu.ANIMALE MITOLOGICE(Grifoni, inorogi, minotauri).1 în imaginarul oniric, pentru ane atrage atenția, asupra anumitoraspecte sau însușiri, animalele potfi reprezentate cu trăsături carac-teristice altor ființe. Din pers-pectivă arhetipală, există multeasemenea combinații posibile, careconstituie o sursă nelimitată depotențial pentru aptitudinile crea-tive ce sălășluiesc în mintea noastră(vezi și Arhetipuri). Aceste ima-gini ne eliberează de gândireabazată pe principii convenționale.2 Deosebit de creativ, intelectulnostru poate produce imagininu doar fantastice, ci și grotești.Prezența animalelor mitice în vissugerează încercarea de a reconciliaaceste două extreme.3 Animalele mitologice sim-bolizează forțele înfricoșătoare șiînspăimântătoare ale naturii. Artrebui să acordăm atenție laturiianimalice din noi și abilității sauincapacității de a o controla.ANKHî Sensurile asociate prezenței aces-tui vechi simbol egiptean suntsimilare celor ale crucii. Reprezintăconcepția celui care visează despreunivers sau credințele sale religioase.2 La nivel psihologic, ankhul sem-nifică roate forțele și elementele în-conjurătoare, care ne protejează peparcursul încercărilor și necazurilorpe care existența noastră fizică ni lerezervă. Reprezintă legătura dintreplanul uman și cel divin.3 Ankhul simbolizează cheia, ceoferă calea spre cunoașterea unei.înțelepciuni ascunse.ANORMAL1 Senzația de anormalitate exprimăde obicei un lucru pe care-1 perce-pem ca fiind greșit sau un dezechi-libru. Dacă. este anormal în sensulde ieșit din comun, extraordinar,precum un sentiment sau unstittet anormal, explorarea visuluiva trebui să se concentreze pe ca-racterul straniu al acestuia. Putem,de pildă, să visăm că cineva râde la0 înmormântate, lucru care ar su-gera că va. trebui să acordăm o aten-ție specială sentimentelor pe care leavem pentru persoana respectivă.2 Conștientizarea unei anomalii neatenționează că ar trebui să acor-dăm mai multă atenție anumitoraspecte ale vieții noastre care nusunt exact cum ar trebui să fie.Apariția în vis a unui pitic sau aunui uriaș poate sugera că atențiane este atrasă către chestiuni lega-te de dimensiune sau diformitate,în viața noastră există, ceva cate nedepășește, căruia nu-i putem facefață.3 Elementele anormale sau straniisunt înzestrate cu puteri magice,posibilități sau oportunități viitoare.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

Vezi feluritele animale listate dupa speciile aferente (vezi si Zoo)

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

În general, animalele simbolizează cea mai instinctivă parte a noastră. Animalitatea aceasta ne leagă de fraţii noştri patrupezi. Studierea comportamentului lor ne ajută deseori să ne înţelegem unele reacţii. Omul nu poate evolua dacă-şi ignoră componenta animală. Refularea ei,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

semn rau daca vei visa animale salbatice,sau creaturi ciudate, fantastice; caine si pisica de vei visa inseamn ca ai dusmani, vaci si boi sunt semn bun, mai ales cand aceste animale sunt linistite; daca visezi ca esti atacat de vite, e semn ca vei avea dificultati in afaceri;

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

visul acesta prevesteşte boală pentru cel care visează sau pentru cineva apropiat.

Ce inseamna sa visezi MINA IN CARE SE LUCREAZA

prevestire de castig mic;

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)