Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: ARHETIPURI

1 Arhetipurile sunt reprezentăriprimate, ascunse adânc în subcon-știentul nostru, într-un anumitsens, ele reprezintă „planuri"
alepsihicului nostru. Aceste schițe,potențial fără nici un. cusur, pot fidistorsionate de experiențele noas-tre din copilărie, de socializareacu cei din jur sau. chiar de părin-ții noștri. CG. Jung a fost primulcercetător care s-a. dedicat studieriiarhetipurilor și împărțirii funcțiilorcorespondente fiecăruia în gândire,sentiment, percepție și intuiție. înurma cercetărilor efectuate de foștiisăi studenți, a. devenit posibilă rea-lizarea unei hărți a interacțiunilordintre aceste funcții și descoperireaexactă a punctului în care acesteasuferă modificări. Fiecare func-ție are un aspect „pozitiv"
și unul„negativ"
, pe care le vom descriemai bine prin „cea mai impor-tantă"
și „cea mai neînsemnată"
.Fiecare dintre laturile feminine șimasculine ale personalității noas-tre este înzestrată cu aceste patruarhetipurifuncții, prin urmare avem de-aface cu un număr de 64 (8 x 8)de interacțiuni posibile. Când seconsemnează apariția unei defor-mări la. un anumit nivel, tindem săproiectăm în jurul nostru arhetipul(de obicei, acesta este reprezentatde Umbră). în consecință, vom fimereu tentați să repetăm aceeașisituație la nesfâșit (de exemplu,femeia care se implică întotdeaunaîn relații cu bărbați mai în vârstă,pe care îi identifică cu figura pater-nă, sau bătbatul aflat într-un con-flict permanent cu femeile aflateîn funcții de conducere). Reversulmedaliei este că, printr-o mai bu-ni conștientizare, putem acceptaproiecțiile altora despre propriapersoană fată să ne lăsăm afectațide ele. Echilibrul perfect poate fiatins doar dacă abordăm, toate la-turile personalității noastre în mo-dul descris mai jos. Figurile TatăluiProtector șt a Mantei Protectoarenu mai au nevoie de nici o expli-cație. Căpcăunul reprezintă furiamasculină folosită în scopuri ne-gative, în vreme ce Mama Dis-tructivă poate fi atât distructivăcât șt pur și simplu sufocantă, ti-pul de mamă care împiedică, prinmanifestările ei, dezvoltarea cores-punzătoare a copiilor săi. Tânărulși Prințesa reprezintă laturile maiblânde, amatoare de distracții alepersonalității noastre, Vagabondulsimbolizează eternul rătăcitor, învreme ce Sirena întruchipează se-ducția sau latura feminității activedin punct de vedere sexual. Eroulcorespunde laturii independente,mesianice a personalității, iar Ama-zoana reprezintă femeia inde-pendentă, tipul femeii de afacerifoarte eficiente. Ticălosul semnifi-că latura, masculină a euiiii, care-șifolosește forța pentru atingereaunor scopuri personale, in vremece Rivala este reprezentarea tipică asusținătoarei drepturilor de eman-cipare a femeilor, cate simte că nuare nevoie de prezențe masculine înviața sa. Preotul și Preoteasa sim-bolizează puterea intuiției, folosităpentru atingerea „binelui suprem"
.Vrăjitorul e cel cate face uz de pute-rile sale intr-o manieră absolut im-perturbabilă, pe când Vrăjitoareale dă o întrebuințare mai degrabădictată de emoții șî, de aceea, posi-bil negativă.2 Mai precis, ariieciputile femininesunt reprezentate de:Amazoana - Femeia independen-tă, care simte că nu are nevoie deprezența unui bărbat și, de multeori, alege să devină femeie de cari-eră. Adoră schimburile de repliciarhetipurispirriu st tn • rnrmob "
'
du, spe-cifice Tspu-vlor imeieci'
.i i-Mam.i Distructivă 11>
utile carei u "
.:T. ci*"
- c -.•>
)'
. '
istorie re-i n;
mu1- nou ,,wiin, m cânte șiuton.rvi \ roi tnsj;
. s >
1 ..ura sa.De mul n. ■ ..»>
•.* din ca-uza .nfit »w.'
i re care o -ți. asuprano.at. j!i ir ut stabi-lirea altor relații.Ivbam.i '
'
«■■••tecta,,t<
<
br />
IC-prezen-t p 1. . i >
i <
i'
i Oi 1 ('
. >
,rii ma-t.-i"
, >
, .-l ■"
melct;
'
ere, careinc • ev "
ti i ck •• '
ii- întrucâtt,:,:ri .,.u . . icnim- "
io a fiicut-'
ibic 1 -l i itenace .-ezbaterid - '
iii -ir| ,S n.-u!i, i, de cu-ta acestRivala - Reprezintă femeia aflatăîntt-o continuă competiție cu lu-mea întreagă, femei și bărbați de-opotrivă, într-un efort de a dovedică este în stare să-și controleze pro-pria viață.Sirena - Reprezintă seducția, fe-meia conștientă de propria sen-zualitate și sexualitate, de propriaimportanță, în. vise, apare de celemai multe oti tn veșminte diafanede epocă, încercând să-și amplificeimaginea erotică.Vrăjitoarea - Femeia intuitivă ca-te își folosește puterea pentru a-șiatinge țelurile proptii. Manifestasubiectivitate în. judecările sale și,de aceea, riscă să își piardă discer-n-tmtnn^de, - ,.....■.„•ni, Inalită tit.\î.«-e. -tr.it - '
"
-« '
idl.O.,v I.'
-<
br />
-r~ •••jvc '
!'
"
V;
ii. . i K<
br />
.'
i<
br />
c* '
i .. .m m.....■ ..<
br />
I ,- 1 ,11 I f , 1. II l<
br />
J t II 1 » II11'
I(Vi ii uit,» I- • 11 . • c * .<
br />
: i ,t U '
i<
br />
ai.ii .: 11 1 • o<
br />
1cec;
., , ■'
, ..... . șt p «. , • . ;
,peii'
1 ,i • '
. ,ii -e >
'
1 ii.'
•'
. "
um . in i i.- ai. ;
-.•(.'
i i.<
br />
If!m timp, a.i.e o perspectiva sUulce-rn i asupra, celor din jur.îtpcatttca,1 *.nu.1. ,1.,S _ U.-.c...,.. . ..veni în ajutorul domniței aflateArhetipuri_____la ananghie, dar numai pentru căacest lucru face parte din procesulsău de maturizare.Marele Preot - Bărbatul intuitiveste cel care își conștientizează și-șiînțelege forța propriei intuiții, darcare, cel mai adesea, o folosește înslujba lui Dumnezeu sau a zeilor,în vise, poate lua înfățișarea unuișaman sau a unui preot păgân.Tânărul - Acea latură a principiu-lui masculin curioasă și iubitoarede distracții, însă în aceeași măsurăsensibilă și inventivă. Este imagi-nea lui Peter Pan, cel care caută sănu se maturizeze niciodată.Tatăl Protector - Această laturăa principiului masculin reprezintăfigura convențională a tatălui pre-venitor și grijuliu, care se îngrijeștede copilul din noi și care, în acelașitimp, este ferm și nepărtinitor.Ticălosul - Caracterizat de o doză.mare de egoism, nu îl interesează,peste cine trebuie să calce pentru,a-și atinge scopurile. De vreme ce,adesea, el reprezintă primul aspectal masculinității cu care intră, pri-ma oară în contact femeile în viațade zi cu zi, dacă femeia nu a reușitsă se împace cu ideea egoismuluisău, el apare în vise ca. o prezențăamenințătoare.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi URIAS(vezi ti Arhetipuri)

1 Imaginea onirica a unui uriaspoate sugera ca încercam saacceptam existenta unor senti-mente reprimate pe care le-am avutvizavi de adulti, arunci când neaflam la vârsta copilariei. Acestease poate sa ne fi parut foarte im-presionante sau, într-un anume fel,înfricosatoare.2... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi SIRENA(vezi si Arhetipuri)

1 Sirena simbolizeaza tentatia,deseori de natura sexuala, dar siambivalenta, asadar nevoia deîmpacare a doua planuri diferite.2 în mitologie, sirena simbolizaamagirea si distragerea atentieicuiva de la telul pe care acesta si-1propusese. în vise, aparitia sireneiare o... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi VAGABOND(vezi fi Arhetipuri)

1 Daca în vis ne apare un. om alstrazii, batrân, acest lucru trimite laacea parte din noi însine care este,într-o oarecare masura, reprimataîn viata cotidiana. El reprezintalatura noastra întunecata si poatetrage un semnal de alarma în pri-vinta dorintei noastre de a.... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi CAE

1 în timpurile moderne, cei maimulți oameni visează mașini saualte mijloace rapide de locomoție.Imaginea unui car este posibilsă sugereze necesitatea unor me-tode învechite, care să ne ajutesă ne menținem controlul asu-pra situațiilor care ee afecteazăexistența.2 Din punct de... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi A căra pe cineva din Hades şi, în general, a căra

A-l căra în spinare pe unul dintre demonii din infern, pe însuşi Pluton, Cerberul sau pe oricare altul dintre locuitorii Hadesului înseamnă, dacă cine are un astfel de vis este un răufăcător, că-şi poartă crucea: căci crucea are asemănare cu moartea, iar cel care trebuie să fie... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi (A) URINA ÎN PAT

1 în vise, ne întoarcem adesea la oforma primara a existentei noastre,iar urinatul în par indica temerilenoastre legate de lipsa controluluiasupra unor situatii sau aspecte alevietii, în unele cazuri, este si un in-dicator al unei probleme sexuale,2 S-ar putea sa ne facem prea... (afla mai multe)