Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: CLadireElemente de construcţie ale clă-dirilor

Ferestre Acestea indică mijloaceleprin cate conștientizăm lumea încare trăim, felul în care percepemrealitatea. Visele în care privimpe geam afară sugerează faptulcă posedăm o perspectivă mai ex-travertită asupra noastră și sun-tem înclinați să acordăm atențiecircumstanțelor exterioare. A priviînăuntru pe fereastră relevă faptulcă tindem să luăm fit considera-re latura lăuntrică a personalitățiinoastre, poate chiar și motivațiilepersonale. Deschiderea unei fe-restre Interpretarea acestei imaginidepinde de direcția din cate se de-schide fereastra: din interior saudin exterior. O fereastră deschisădin interior sugerează faptul căîncercăm să facem față sentimen-telor lăuntrice de care simțim ne-voia să fugim, în vreme ce fereastradeschisă din exterior simbolizeazăatitudinea noastră față de opiniilevenite din afară. Trecerea printr-ofereastra (sau ușă) din sticlă poatesemnifica prima experiență sexuală.Ochiurile de sticlă vopsite aleferestrelor Datorită asocierii cuimaginea bisericilor, sticla pictatăsau vopsită poate fi interpretatădrept convingere religioasă (vezi siCuloare).Hol/Pasaj Orice reprezentare aso-ciată unui pasaj simbolizează căilede trecere din structura corpuluiuman, ca, de exemplu, vaginul șianusul. In egală măsură, la un nivelpsihologic, ele sugerează maniera încare permitem invadarea spațiuluinostru personal. Imaginea pas-ajelor sau a holurilor simbolizeazăși tranzițiile spre diferitele faze aleexistenței.Iglu (vezi și articolul separat) Dato-rită fermei sale, acest: tip de con-strucție simbolizează deplinătatea șisanctuarul. Este cald în interior șirece în exterior, drept urmare neduce cu gândul la diferențele dintrelumea interioară și cea exterioară,încăperi în vis, imaginile referi-toare la diferitele încăperi ale ca-sei sugerează multiplele laturi alepersonalității noastre, sau ale nive-lului nostru de înțelegere, dar potfi un simbol și pentru pântecelesau pentru figura maternă. Astfel,bucătăria reprezintă latura noastrădomestică, în vreme ce sufrageria opoate semnifica pe cea mai relaxatăși liniștitoare. O cămăruță care aredoar o ușă. sau o pivniță plină cuapă sunt reprezentări directe alepântecclui și pot indica o întoar-cere la starea asociată prezenței înpântecele matern. O înșiruire decamere Această imagine se referăla variatele aspecte ale feminității șiadeseori chiar și la sufletul complet,întregit. O prezenți sau un obiectlocalizat în camerele de la etajCamerele de la etaj simbolizeazăde obicei însușiri mentale sau spi-rituale, prin urmare, obiectele pecare le-ar putea adăposti sugereazăo idee sau un concept. Pivniță saubeci Această încăpere are un sim-bolism ambivalent, de vreme ceindică acele părți ale ființei noastrepe care ani ales să le reprimăm.Mai poate semnifica anumitecredințe și obiceiuri familiale, cuatât mai mult dacă pivnița pe careo vedem în vis este cea a părințilornoștri. A ieși dintr-o cameră și aintra in alta Dacă imaginea aceas-ta se referă la o acțiune deliberată,atunci poate semnifica o schimbarede situație și depășirea unei anu-mite faze. încăperi goale Acesteasugerează că ceva lipsește dinviața noastră, poate mângâiereași sprijinul din partea altor per-soane. Scări Adeseori, acesteareprezintă un indiciu al pașilor pecare trebuie să îi facem pentru ane atinge un țel. Urcarea scăriloreste o imagine reprezentativă pen-tru efortul pe care trebuie să îldepunem pentru a accede la acealatură a noastră mai apropiată dezona misticului și a spiritualului,într-o manieră mai simplă, poatefi simbolul efortului pe care îl de-punem zilnic. A coborî scărileDimpotrivă, pentru a avea acces laacea latură obscură a personalită-ții noastre, trebuie să pătrundemîn străfundurile subconștientului,O scară aurită Aceasta este o ima-gine atât de veche și cu atât demulte interpretări, încât este ab-solut necesar ca o atenție specială,să fie acordată și altor aspecte cese manifestă în contextul generalal visului, precum și stării de spi-rit a persoanei care visează, lntr-omare măsuri, semnificația aces-tei imagini este cea a morții, darnu neapărat a unei morți fizice.Reprezintă mai degrabă realizareafaptului că nu mai este necesarsă rămânem pentru multă vremeînchiși în închisoarea aceasta careeste trupul nostru și că putem facetrecerea spre o existență mai bogată,în satisfacții.Lift în mod obișnuit, imaginea,unui lift indică modul în carepercepem și asimilăm informația.De pildă, un lift care coboară su-gerează pătrunderea în zona sub-conștientului, în vreme ce un liftcare urcă semnifică deplasareacătre zona spiritualului. Se credecă în timpul somnului ne părăsimcrpui -s> trei, când vlwiti cărăt-umea» blocați în lift *« umpce coborâm spiritul r«te Meatînăuntrul corpului fizic.Pensiune sau hotel (vezi și arti-colul separat din secțiunea H) Unvis în care vizităm o pensiune sauun hotel ne dezvăluie îndoielile pecare Ie avem în privința condițiilorîn care trăim.Piramidă. Piramida este conside-rată, un centru al energiilor. Prezențasa în vis indică necesitatea de a neconcentra, asupra, forței noastre in-terioare.1B Templu (vezi și Clădiri bisericești,în secțiunea C, precum /i Biserică, insecțiunea Reprezentări religioase).Tum (obelisc, turlă, far etc.)Orice imagine asociată unui turnsimbolizează personalitatea noas-tră și Sufletul care o animă. Deșiexistă numeroase conotații evi-dente care fac legătură cu mas-culinitatea, mult mai corect ar fisă o percepem ca șinele privit în-tr-un context mai larg. Din aceastăperspectivă, trebuie să acordămatenție deosebită elementelor caredefinesc construcția turnului șicare, prin poziționarea lor, pot fa-cilita interpretarea: ferestrele, ușilesau scările. Acest mod de a. privilucrurile conduce la o mai bunăînțelegere a Sinelui Spiritual.Uși (vezi fi articolul individual)Imaginea ușilor este asociată orifici-ilor corpului nostru și, prin urmare,implicit, și sexualității. Ușa dinfață și ușa dia spate semnifică va-ginul, respectiv anusul. Spargereaunei uși poate fi interpretată ca oinhibiție față de sex și lipsa oricăreidorințe de a înfrunta aceste pro-bleme. Mai poate simboliza unviol sau un abuz. Deschiderea șiînchiderea ușii Considerate ade-sea un simbol al actului sexual,cele două. imagini mai pot sugera,de asemenea, atitudinea noastrăfață de sex. Refuzul de a deschideusa denotă un mod deosebit deinocent de abordare a proprieisexualități. O usi despărțitoareîntre încăperile interioare și celeexterioare relevă un conflict întreconștient și subconștient. Blocareaiașii, indică nevoia noastră deautoapărare. Dacă un animal sauo persoană forțează ușa și dis-truge încuietoare*, mecanismelenoastre de apărate pot fi vulnera-bile. Când reușim să fugim pe oaltă ușă, atunci trebuie să găsimo altă soluție în locul celei pe oue-oalesesem pentru rezolvarea proble-mei. Dacă cineva bate îa ușă, acestlucru ne poate dezvălui că ceva dinexterior ne atrage atenția.Ziduri Semnificația atribuită unuizid este aceea a unei piedici îndrumul nostru spre progres, o situ-ație dificilă de care ne-am lovit, saude care ne vom lovi. De multe ori,aspectul, sub care se prezintă zidulne oferă indicii asupra naturii pie-dicii din calea noastră. De exem-plu, un zid care pare vechi denotăo problemă mai veche, pe cândun perete ele sticlă indică uneledificultăți de percepție. Zidurileîmprejmuitoare sugerează amin-tiri asociate momentului nașterii,dar e mult mat probabil să indicesentimentul de a. fi prins în capcanpropriului stil de viață. Un zid decărămidă, un bastion sau un ziddespărțitor simbolizează diferențadintre două tipuri de realități, ade-seori dintre universul psihologic șilumea exterioară în care se consumăexistența noastră de fiecare zi.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi CONSTRUCŢIE

(cladire în construcţie) planuri gata să fie puse în practica; actiune de anvergura, implicare totala, colaborare; scopuri comune; sperante mari, asteptari pe marura marimii construcţiei.

Ce inseamna sa visezi CONSTRUCŢIE NOUĂ

dacă în vis comandaţi sau construiţi o casă nouă, în realitate ar trebui să faceţi ceva pentru sănătatea sufletească şi fizică. Construcţia nouă poate simboliza şi o perioadă de slăbiciune (vezi, de asemenea, „casă").

Ce inseamna sa visezi Despre amănunte ale visului caTe nu trebuie interpretate

Şi încă ceva. Există în vise amănunte care nu sînt acolo decît pentru ornament: trebuie lăsate deoparte. Aşa cum, dacă intri într-o casă, oricum vezi uşorul uşii, pragul şi boiandrîcul, dar nu intri ca să le vezi, la fel tălmăcirea nu trebuie făcută după aceste amănunte, ci după... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi CULES DE FRUCTE (DE FLORI)

Visul ca suntem într-o livada unde culegem fructe ne vesteste ca ne vom bucura de rezultatul eforturilor noastre. A culege şi a manca un mar anunta un succes în iubire. Marul rosu desemneaza un amor pasionat, iar cel verde, o dragoste în curs de dezvoltare. Culesul de flori inseamna tandrete.

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

l Prezent;! animalelor sugerează,de obicei, o latură a personalitățiinoastie pe >: are nu o putem percepepe deplin decât la un nivel instinc-tiv. Când in vis apar animale, aces-tea reproirită, de obicei, un aspectal peisonabtății care nu poate fiînțeles pe deplin decât la nivel... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)